Internet Speed
Test Results

KBits/sec
KBytes/Sec

Off the Chart - -  
  - -  T-2
2M - -  
  - -  
1.5M - -  T-1
  - -  DSL
1M - -  
  - -  
500K - -  
  - -  Sat. Dish
200K - -  
  - -  
100K - -  ISDN
60K - -  ISDN
40K - -  56K
20K - -